Chat, Sohbete Giri?
gölgeler
gölgeler
icon
icon

YAZAR : SiteAdmiN

OKUNMA :

YORUM : 0

Türkler

Türklerin Müslüman Olması.

Evrensel bir din olan İslamiyet, Peygamberimizin sağlığında, Arap yarımadasında yaşayan insanların çoğunluğu tarafından kabul edilmişti. Hz. Ömer zamanında daha da yayılan İslam dini, Türk sınırlarına kadar ulaştı.

Türklerin Müslüman Araplarla ilişkileri, Müslümanların 642de yapılan Nihavend Savaşından sonra İran’ı almalarıyla başladı. Emeviler zamanında Müslümanlarla daha sık karşılaşan ve zaman zaman onlarla savaşan Türkler, Emevilerin bazı yanlış tutumlarından dolayı islamiyeti kabul etmekte tereddüt gösterdiler.

Emeviler, yönettikleri insanlara, özellikle de Arap olmayan toplumlara iyi davranmıyorlardı. Bu nedenle halkta Emevilere karşı hoşnutsuzluklar baş gösterdi. Bunu fursat bilen Abbasiler, yönetimi ele geçirmek için isyan ettiler. Horasanlı Müslüman Türk Komutan Ebu Müslim de ordusuyla Abbasilere yardım etti. Böylece Abbasiler, 750 yılında yönetimi ellerine aldılar.

Abbasi devletinin kurulmasından sonra müslümanlarla Türkler arasındaki ilişkiler gelişti. Talas Savaşında 751 Çinlilere karşı Türklerle Müslüman Arapların güç birliği yapmaları, Müslümanlarla Türkler arasındaki yakınlığı güçlendirdi.  Zaferle sonuçlanan bu savaşta Türklerin cesaret ve kahramanlığa tanık olan Abbasiler, onlardan bazılarını devlet ve ordu yönetiminde görevlendirdiler.

Türkler

Türkler

Bundan sonra Müslümanlarla Türkler arasındaki dostluk bağları daha da güçlendi. Bu ilişkiler sırasında İslam dinini daha yakından tanıyan Türkler, kitleler halinde Müslüman olmaya başladılar.

İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyları; Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleridir. Türk devletleri arasında islamiyeti kabul eden ilk devlet ise Karahanlardır. İslamiyet, onuncu yüzyılın ilk yarısında bütün Karahanlılar arasında yayılmıştır. Karahanlardan sonra da Gazneniler Müslüman olmuştur. Büyük Selçuklular da aynı tarihte İslamiyeti kabul etmişlerdir.

Onuncu ve onbirinci yüz yıllarda da bütün Oğuz boyları Müslüman olmuştır. Abbasi Halifesinin, Büyük Selçuklu Devletinin hükümdarı olan Tuğrul Beye tüm yetkilerini devretmesi de Müslüman Türkleri, İslam ülkelerinin hakimi durumuna getirmiştir. İslam dininin Türkler arasında kabul edilmesi, sonraki yıllarda da devam etmiş ve on dördüncü yüz yılda Türklerin tamamına yakını Müslüman olmuştur.

Türkler, İslamiyeti zorlamayla değil, kendi istekleriyle kabul etmişlerdir. Türklerin Müslüman olmalarında, önceki dini inançlarından bazılarının ve ahlak anlayışlarının İslam dinine uygun olması önemli rol oynamıştır. Örneğin; Türkler tek tanrıya inanırlardı. Onlar öldükten sonra hesaba çekileceklerine ve sonsuz bir hayat yaşayacaklarına inanıyorlardı.

Türkler; azimli, gayretli, çalışkan, iyi ahlaklı ve dürüst insanlardı. Cana kıymayı, zina etmeyi, hırsızlık yapmayı, yalan yere yemin etmeyi, hile yapmayı hoş görmezdi. Vatan, millet özgürlük ve namus için ölmeyi şeref sayarlardı. Onlarda aile kutsaldı. Vatan sevgisi, toprağa bağlılık da Türklerin başta gelen meziyetleriydi. İşte din, ahlak ve toplum hayatı bakımından Türklerin eski yaşayışlarıyla İslamiyet arasındaki bu yakınlıklar, Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinde büyük rol oynamıştır.

ETİKETLER :

Yazı hakkında görüşleriniz

Yorumlarınız yönetici onayından sonra yayınlanacaktır.